Over ons

Studiebureau Patrick CASIER (SPC) is een Leuvens bedrijf dat gespecialiseerd is in geoinformatie.

Bij zijn oprichting in 1989 startte het, naast het klassieke landmeetwerk, al dadelijk met de meer gespecialiseerde cartografie en dit met de opmaak van de grootschalige basiskaart van de stad Leuven.

Vrij snel werd, in nauwe samenwerking met KLM Aerocarto Belgium, ook een aanvang gemaakt met cartografische toepassingen door middel van luchtfotografie.

Het ondergronds opmeten van rioolstelsels was een volgende activiteit die sinds 1995 werd aangepakt en nadien nog werd uitgebreid met debietmetingen en waterkwaliteitsmetingen.

Ten slotte werd ook ingespeeld op de nieuwste toepassingen van mobile mapping dankzij een intense samenwerking met GeoAutomation, een spin-off van de K.U.Leuven.

Vandaag stelt SPC 25 personen te werk waarvan het merendeel over een diploma van universitair- of hoger onderwijs beschikt.

Het bureau heeft de beschikking over 8 technische voertuigen, 9 GPS-meetapparaten, 6 totaalstations en 160 monitors voor debietmetingen.